Användaravtal till Tjänsten Alex

Tillämpligt fr.o.m. 2018-10-10

1. Inledning

1.1 Definitioner

Dessa begrepp, med inledande versal, används konsekvent i avtalet och definieras enligt följande:

1.2 Syfte och allmänt

Detta användaravtal (härefter avtalet) mellan dig som Kund och vi på Alex Health AB reglerar i huvudsak:

Syftet med detta avtal är att du som Kund köper Tjänsten eller. Tjänsten är en applikation på mobiltelefoner som ska fungera som ett hjälpmedel för kunden att sluta röka.

Tjänsten finns endast i en version.

Bestämmelser om avtalets ingående och uppsägning fastställs i punkt 4. Avtalsperioden börjar löpa den dag när ett Konto för Kund skapats genom applikationen eller genom Samarbetspartner.

Avtalet gäller i sin helhet oavsett om Tjänsten har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. Om du har fått tillgång till Tjänsten genom ett demokonto gäller även punkt 11, nedan.

Avtalet gäller i sin helhet oavsett om Tjänsten har tillhandahållits genom en egenhändig registrering i applikationen eller genom Samarbetspartner.

Om du som Kund inte samtycker till avtalet måste du omedelbart logga ut, sluta använda Tjänsten och avinstallera applikationen. Kontakta gärna någon av Alex Health ABs kontaktpersoner för att diskutera alternativa villkor, via support@hialex.se.

1.3 Särskilda villkor genom skriftligt avtal

Om särskilda villkor avtalats skriftligen mellan Parterna har dessa villkor företräde i de fall de skiljer sig från detta avtal.

1.4 Ändring av avtalet

Alex Health AB förbehåller sig rätten att uppdatera detta avtal för att återspegla:

En uppdatering av avtalet, med undantag för särskilda villkor enligt punkt 1.3, ovan, ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser mellan Parterna.

Vi från Alex Health AB kommer meddela dig, genom ett meddelande till den e-postadressen du registrerar ditt Konto på samt genom en informationsruta i Tjänsten, senast sju (7) dagar innan det uppdaterade avtalet träder i kraft. Om du som Kund inte vill godkänna ett uppdaterat avtal bör du säga upp ditt avtal, återbetalning av avgift sker i så fall enligt punkt 4.1 fjärde stycket, nedan. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter en uppdatering av avtalet godkänner du att du som Kund är bunden av avtalet.

2. Licensavtal

2.1 Nyttjanderätt

Kunden beviljas en personlig, icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, återkallelig nyttjanderätt till Tjänsten.

Med personlig nyttjanderätt avses Kunds rättighet att använda Tjänsten som stöd för att bearbeta Kundens egna rökbehov. Detta medför att Kund inte får överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt avyttra Tjänsten till Tredje part, detta begränsar inte att bolag inom samma koncern använder samma Licens.

Licensen ger Kunder som köpt Tjänsten eller fått en av Alex Health AB tillhandahållen aktiveringskod till Tjänsten tillgång till ett Alex Health AB-konto.

2.2 Språkversion

Detta licensavtal omfattar endast den svenskspråkiga versionen av Tjänsten. Kontakta gärna någon av Alex Health ABs kontaktpersoner för att diskutera tillägg av andra språkversioner av Tjänsten, via support@hialex.se.

2.3 Immateriella rättigheter

All upphovsrätt till Tjänsten och Tjänstens mjukvara innehas av Alex Health AB eller Samarbetspartner och leverantörer. Med mjukvara avses bl.a., men inte uteslutande, datorprogram, programvara, källkod, objektkod och algoritmer.

Genom avtalet överförs inga immateriella rättigheter till Kund eller till Tredje part. Du som Kund får inte:

Förbudet i andra stycket, ovan, gäller med undantag av vad som medges enligt 2 kap. 26 g § andra till fjärde stycket och 26 h § upphovsrättslagen (1960:729).

2.4 Systemkrav och produktspecifikation

Alex Health AB får ändra systemkrav och produktspecifikationer för framtida versioner av programvaran.

Tjänsten är anpassad för användning i operativsystemen i Android-serier och Apples IOS serie. Framtida kompatibilitet med operativsystem som inte längre underhålls av operativsystemleverantören garanteras inte.

2.5 Överlåtelse av licens och immateriella rättigheter

Kund får inte överlåta eller tillgängliggöra Tjänsten för Tredje part. Exempel på sådana åtgärder är att sälja, låna ut, överlåta eller på annat sätt distribuera Tjänsten.

Det som fastställs i första stycket, ovan, gäller även om du som Kund bli uppköpt av ett annat företag (företagsfusion), om du som Kund delas upp i två eller flera företag (företagsfission) eller du som Kund blir försatt i konkurs eller företagsrekonstruktion.

Bestämmelser om överlåtelse av andra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal regleras i punkt 4.5, nedan.

3. Serviceavtal

3.1 Kundens rättigheter

Serviceavtalet ger dig som Kund:

(1) Rätt att använda Tjänsten utan begränsningar i funktionalitet, med undantag av planerat underhållsarbete. Tjänsten finns tillgänglig 24 timmar per dygn, året runt.

Planerat underhållsarbete annonseras på http://www.hialex.se/drift med minst en (1) dagars framförhållning. Kund ska vara särskilt uppmärksam på planerat underhållsarbete för att detta inte ska störa Kunds användande av applikationen.

(2) Teknisk support enligt punkt 3.3, nedan.

(3) Automatisk säkerhetskopiering av de inmatningar du som Kund gjort i Tjänsten.

(4) Regelbundna uppdateringar av Tjänsten. Uppdateringarna innefattar bl.a., men inte uteslutande:

a. Uppdateringar av programvara, och görs tillgängliga för Kund automatiskt, efter schemalagda uppdateringar i samband med underhållsarbete eller via mer brådskande uppdateringar enligt information på http://www.hialex.se/drift. Det innebär att Alex Health AB under avtalsperioden utan ytterligare kostnad för Kunden tillhandahåller rättningar samt alla nya officiella versioner av programvaran.

b. Uppdatering av beslutsunderlag i samband med ny praxis. Det innebär att Alex Health AB under avtalsperioden utan ytterligare kostnad för Kunden tillhandahåller rättningar samt alla nya officiella versioner av programvaran.

3.2 Kundens skyldigheter

För att det ska vara möjligt för Alex Health AB att tillhandahålla service- och support enligt detta serviceavtal ska Kund:

(1) Förse Alex Health AB med aktuella och korrekta kontaktuppgifter inklusive en aktiv e-postadress.

(2) Följa de användningsinstruktioner som finns i Tjänstens dokumentation samt andra anvisningar som ges av Alex Health AB.

Användningsinstruktionerna uppdateras och revideras löpande på grund av uppdateringar i Tjänsten. Du som Kund ska vara medveten om detta och är skyldig att ta del av uppdateringar och revideringar.

(3) Säkerställa att samtliga mobiltelefoner som har tillgång till Tjänsten har ett tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program samt en fungerande internetanslutning.

Bestämmelserna i första stycket, ovan, är särskilt viktiga för att förhindra att Tredje part på ett otillbörligt sätt får tillgång till personuppgifter och annan känslig information som administreras genom Tjänsten.

(4) Utan dröjsmål ta del av uppdateringar i användarvillkoren.

3.3 Teknisk support till Kund

Alex Health AB ska tillhandahålla teknisk support till Tjänsten genom via epost (support@hialex.se). Teknisk support är bemannad mellan kl. 09:00 och kl. 17:00, helgfria vardagar.

Alex Health AB kan, utifrån behovet i det enskilda fallet, ge teknisk support per telefon. Om det blir nödvändigt med besök hos Kunden för teknisk support, och Parterna är överens om detta, debiteras Kunden kostnader för arbetstid, restid, resekostnader, traktamenten med mera enligt vid tillfället gällande taxor.

Med teknisk support avses hjälp och möjlighet till mer ingående frågor om, och hjälp med, Tjänstens tekniska funktion och logiska uppbyggnad, som behövs för Tjänstens användande. Teknisk support inkluderar inte utbildning eller individuell genomgång och instruktioner om Tjänstens användarfunktioner, eller information som finns i Tjänstens dokumentdatabas, länksamling eller hjälptexter.

Med teknisk support avses inte juridisk rådgivning, tolkning av lagtext eller medverkan till att återställa dataregister. Alex Health AB ska medverka till att återställa dataregister från senaste säkerhetskopian med rimliga insatser och mot gällande timersättning.

3.4 Åtgärd av produktfel i Tjänsten

Du som Kund är skyldig att utan dröjsmål skriftligen göra en anmälan till Alex Health AB om upptäckta produktfel till support@hialex.se . Alex Health AB ska utan dröjsmål åtgärda produktfel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsten för dig som Kund. Alex Health AB förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Alex Health AB är den Part som har överblicken av konsekvenserna av en ändring i bakomliggande programvara.

Alex Health AB ska åtgärda produktfel som, inte på ett allvarligt sätt, påverkar funktionen i Tjänsten för dig som Kund, dock tidigast vid nästkommande officiella version av programvaran. Alex Health AB förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Alex Health AB är den som har överblicken av konsekvenserna av en ändring i bakomliggande programvara.

Du som Kund får inte på egen hand eller genom Tredje part åtgärda produktfel i Tjänsten.

3.5 Begränsningar i Alex Health ABs skyldigheter

Alex Health ABs skyldigheter enligt detta avtal innefattar inte:

(1) Att ge instruktioner eller utbilda Kunden om nödvändig information som finns i Tjänstens texter, bilder, ljudklipp eller annat typ av innehåll.

(2) Att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsten.

(3) Att avhjälpa fel som orsakats av Tredje parts programvara som kopplats till Tjänsten utan godkännande av representant för Alex Health AB eller som skett enligt gällande, separat, avtal om anpassning av Tjänsten mellan Alex Health AB och dig som Kund.

Det som fastställs i punkt 3.5 led tre första stycket, ovan, gäller även andra fel som orsakats av programvara som hämtat eller lämnat data till Tjänstens databas på ett sätt som inte godkänts av Alex Health AB.

Det som stadgas i punkt 3.5 led tre första stycket, ovan, gäller även fel som uppkommit av orsaker utanför Alex Health ABs kontroll, exempelvis strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av virus m.m.

(4) Att avhjälpa fel som orsakats av att Kund utfört åtgärd med stöd av 2 kap. 26 g § andra till fjärde stycket och 2 kap. 26 h § upphovsrättslagen (1960:729).

(5) Att bekosta kostnader som uppstår vid service utförd av Tredje part om inte detta uttryckligen har överenskommits i förväg mellan Kunden och Alex Health AB.

4. Avtalets ingående och uppsägning

4.1 Avtalsperiod och betalning

Avtalsperioden är ett (1) år och börjar löpa den dag när Licens beställs och ett Konto skapats via applikationens grafiska gränssnitt eller genom en Samarbetspartner till Alex Health AB. Genom att slutföra beställningen intygar du som Kund att du läst igenom avtalet och godkänner det i sin helhet.

Genom att godkänna avtalet ingår du som Kund i ett bindande juridiskt avtal med Alex Health AB, Organisationsnummer: 559150-8642, Postadress: Armfeltsgatan 9 115 34 Stockholm. Kontakt via e-post: support@hialex.se.

Avtalsperioden är löpande och du som Kund betalar årsvis i förskott för den potentiella abonnemangsavgiften, eller enligt separat avtal med Alex Health AB eller Samarbetspartner. Abonnemanget förnyas automatiskt med ett (1) år i taget, om inte Kund skriftligen meddelar Alex Health AB att Kund avser att säga upp Tjänsten. Uppsägning ska ske senast 30 dagar innan abonnemanget förnyas, annars påbörjas ny avtalsperiod på ett (1) år och Kund debiteras ny abonnemangsavgift enligt gällande Prislista.

Om Kund avslutar avtalet inom trettio (30) dagar från dagen då avtalsperioden började löpa enligt punkt 4.1 första stycket ovan, ska Alex Health AB kreditera hela abonnemangsavgiften. Avslutas avtalet av Kund efter trettio (30) dagar från dagen då avtalsperioden började löpa, enligt 4.1 första stycket, förbehåller sig Alex Health AB rätten att debitera abonnemangsavgiften. Vid återbetalning av avgift enligt detta stycke ska den krediterade avgiften vara dig som Kund tillhanda senast trettio (30) dagar efter det att Alex Health AB mottagit ett skriftligt uppsägningsbesked. Ett giltigt uppsägningsbesked ska vara tydligt utformat och innehålla tillräckliga uppgifter för att Alex Health AB ska kunna återbetala krediterat belopp.

Fakturering av Tjänsten utförs av Alex Health AB eller Samarbetspartner.

4.2 Uppsägning av avtalet i särskilda fall

Alex Health AB får häva detta avtal med omedelbar verkan om Kunden:

(1) är i dröjsmål med betalning av abonnemangsavgift till Alex Health AB,

(2) är på obestånd, försatt i konkurs eller företagsrekonstruktion, eller

(3) inte kan fullfölja andra betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

Alex Health AB får säga upp avtalet med omedelbar verkan om Tjänsten inte längre är tillåten enligt lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Abonnemangsavgiften betald i förskott återbetalas inte om Alex Health AB säger upp avtalet i enlighet med punkt 4.3 första stycket, ovan.

4.2 Uppsägning av avtalet i särskilda fall

Alex Health AB får häva detta avtal med omedelbar verkan om:

(1) Kunden utfört åtgärd i strid med licensavtalet punkt 2.3, eller

(2) Kunden överlåtit Tjänsten till Tredje part i strid med punkt 4.5 första stycket.

(3) Kunden, genom otillräckliga säkerhetsåtgärder enligt punkt 3.2 led 3, ovan, orsakat skada på Tjänsten.

Uppsägning av avtalet enligt punkt 4.4 första stycket, ovan, utgör inget hinder mot Alex Health AB rätt att begära ersättning enligt upphovsrättslagens (1960:729) eller annan lagstiftnings skadeståndsregler.

4.4 Överlåtelse

Kund får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till Tredje part utan skriftligt godkännande av Alex Health AB. Detsamma gäller om Kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.

Alex Health AB får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till ett annat bolag inom samma koncern.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1 Avgift för abonnemanget

Avgiften för ett abonnemang till Tjänsten debiteras enligt gällande Prislista. Alex Health AB förbehåller sig rätten att ändra pris för ett abonnemang för kommande fakturaperiod utan att detta särskilt aviseras till dig som Kund. Normalt justeras priset årligen.

Betalningen ska vara Alex Health AB tillhanda senast trettio (30) dagar efter utställandet av fakturan, om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat.

Nya Licenser eller Licenser för ytterligare Alex Health AB-konton, med tillhörande serviceavtal, debiteras enligt vid tidpunkten gällande Prislista. Detsamma gäller transaktionsavgifter av olika slag, övriga produkter och tjänster liksom tjänster som inte omfattas av serviceavtalet.

5.2 Moms, övriga avgifter och dröjsmålsränta

Moms tillkommer på̊ samtliga angivna avgifter och priser. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Dröjsmålsränta ska beräknas enligt 6 § räntelagen (1975:635).

6. Begränsning av Alex Health ABs ansvar

Alex Health AB friskriver sig från allt ansvar för skada, bortsett från den skada som orsakats av grov oaktsamhet, som kan följa av Alex Health ABs åtaganden enligt detta avtal. Ersättningsskyldigheten är begränsad till direkt skada och Alex Health AB ansvarar inte för utebliven vinst, misslyckad rökavvänjningsbehandling eller annan indirekt skada.

7. Sekretess

Ingen av Parterna får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) i annan utsträckning än vad som krävs på̊ grund av lagändringar, myndighetsbeslut, för att kunna utföra service enligt avtalet eller om andra Parten godkänt förfarandet.

Kunden förbinder sig att informera och genom sekretessförbindelse eller annan lämplig åtgärd tillse att dennes personal, konsulter och underleverantörer iakttar sekretess enligt denna bestämmelse.

8. Force majeure

Parts skyldigheter gäller med reservation för händelser utanför Parts kontroll som exempelvis krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för Part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

9. Val av lag och tvistelösningsforum

Vid en tvist är vi från Alex Health AB måna om att komma fram till en gemensam lösning innan en eventuell formell rättslig anmälan. Du som Kund förbinder dig därför först till att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta support@hialex.se. Vi kommer försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dig. Om en tvist inte lösts efter femton (15) arbetsdagar efter att du kontaktat oss har du som Kund, eller Alex Health AB, rätt att inleda ett rättsligt förfarande.

Ett rättsligt förfarande vid tvist ska lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Parternas rättigheter och skyldigheter ska i sin helhet lyda under svensk lag.

10. Ändringslogg

Version